Estelinha Epstein

1933
Estelinha Epstein. Fon-Fon, 21/10/1933.